הסכמה למשלוח מידע בדיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני  לתושב:

 

הנני מסכים/מסכימה, כי הרשות\התאגיד , תשלח אליי, באמצעות דיוור ישיר, לתיבת הדואר האלקטרוני, את המידע הבא (להלן: 'המידע'):

 

1.חיובי ארנונה ומים שוטפים וחיובי עירייה אחרים.

2.הודעות והתראות על יתרת חוב.

3.הודעות אחרות מאת העירייה כגון  מידע על אירועי פנאי ותרבות, נושאי קהילה ביטחון ובטיחות ומפגעים, במידה ואסכים ע''פ המסומן מטה.

4.הודעות כלליות ומידע אחר עליו תחליט העירייה (אופציונאלי), במידה ואסכים ע''פ המסומן מטה.

 

הנני מסכים/מסכימה, כי ביצוע מסירת המידע באמצעות דיוור ישיר תהווה תחליף להמצאת המידע בכל דרך אחרת הנדרשת על פי דין, ככל שנדרשת.

הנני מסכים/מסכימה, כי על אף האמור בכל דין, כל אימת שיש רשות או חובה ליתן לי הודעה או כל ידיעה אחרת בנוגע למידע, יראו אותה כנתונה כראוי, אם נשלחה אליי באמצעות דיוור ישיר כאמור.

הנני מאשר/מאשרת, כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל תשתנה, מכל סיבה שהיא, אפנה לעירייה ואעדכן אותה אודות כתובת הדואר האלקטרוני החלופית. ככל שלא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה בקשר עם משלוח ו/או קבלת המידע.

זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעה לעירייה, בכתב או באמצעות הדואר האלקטרוני לפיה הוא מסרב להמשיך לקבל את המידע באמצעות דיוור ישיר ובכך לחזור בו מהסכמתו נשוא מסמך זה. עם קבלת הודעה כאמור מהנמען, ישלחו ההודעות לכתובת הדואר של הנמען הרשומה בעירייה אלה אם כן נמסרה הודעה אחרת על ידי הנמען.

 

אישור התקנון במהלך הרישום לשירות, מהווה הסכמתי לקבלת המידע בדיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני