logo

בקשה לקבלת אישור על אי צריכת מים בנכס

לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס.

מומלץ למלא את הטופס דרך דפדפן Chrome בלבד.


המשך     חזור

לחץ לבחירה